Безплатна доставка при поръчка над 100лв.

Общи условия „Letique Колело на късмета“

Общи условия на промоционална активност „Letique колело на късмета“

С настоящите правила и условия за участие (наричани за краткост „Правилата“) се обявява реда, начина за участие и условията за провеждане на наградната игра на Letique.bg – „Letique колело на късмета“ (наричана за краткост „ИГРАТА“).

1. Организатор на ИГРАТА

Организатор на ИГРАТА „Letique колело на късмета“ е „ОСТ УЕСТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 351 с ЕИК 205608460, наричано по-долу за краткост „Организатора”. Организаторът запазва правото си да поправя или променя Правилника, като обявява това предварително и публично.

2. Период на кампанията

ИГРАТА ще се проведе в периода от 05.06.2023 г. от 22:30 до 05.07.23 в 23:59, включително или до изчерпване на количествата на наградите. 

3. Териториален обхват на промоцията

ИГРАТА се организира и провежда в онлайн магазин letique.bg

 4. Право на участие в Играта

Право на участие в ИГРАТА имат всички пълнолетни физически лица, извършили покупка на продукти от онлайн магазина Letique.bg за периода на кампанията.

Участието в ИГРАТА на „ОСТ УЕСТ“ ЕООД е обвързано с покупка на продуктите, предлагани от Организатора в онлайн магазина Letique.bg за периода на кампанията.

Служителите на „ОСТ УЕСТ“ ЕООД или техните роднини, както и лицата, свързани с организирането на играта или свързани с тях лица, нямат право да вземат участие в ИГРАТА.

5. Промоционални продукти (продукти, чиято покупка дава право на участие в ИГРАТА)

Участието в ИГРАТА е обвързано с покупка на избрани продукти (наричан по-долу за краткост „Промоционален продукт”) в периода на ИГРАТА (виж т.2). Покупка, направена преди или след този период, не обвързва Организатора с Правилата.

Промоционалните продукти, даващи право на участие в ИГРАТА са всички продукти предлагани в онлайн магазина letique.bg, независимо от тяхната стойност или брой.

6. Правила за участие и начини за включване в ИГРАТА

6.1. Всяко физическо лице автоматично става участник в ИГРАТА, ако отговаря на изискванията в точка 4 и закупи Промоционален продукт (виж т.5).

6.2. След регистриране на покупката всяко физическо лице получава правото да “завърти” дигитално колело на късмета, след предоставяне на имейл адрес.

6.3. Всеки участник има право да участва веднъж на всеки 24 часа в рамките на периода на ИГРАТА, след осъществяване на поръчка от letique.bg

6.4. Наградите, които всеки участник може да получи в играта са:

SPA уикенд (3 нощувки) за до 6 възрастни в в апартамент, намиращ се в комплекс „Пирин голф“. В наградата се включва предоставяне на 20% отстъпка от такса за използване на СПА зона на комплекса. Наградата не включва закуски или друг вид изхранване. Наградата може да бъде използвана до 15.09.2023 г. след уточняване на възможностите със служител на Letique.bg

Ароматна свещ Scentique

Олио за тяло Letique

Еднократен код за 20% отстъпка при следваща поръчка

6.5. Наградите не се заменят за други награди или за левовата им равностойност.

6.6. Предметната награда ще бъде изпратена към победителя заедно с продуктите, поръчани от letique.bg. 

6.7. Кодовете за отстъпка ще бъдат изпращани на печелившите участници по имейл.

6.8. Организаторът си запазва правото да добавя и променя продукти към посочения списък в случай на недостиг на наградите.

7. Допълнителни награди и Условия за придобиването им

В ИГРАТА на Letique.bg „Letique колело на късмета“ се включва всеки клиент, съгласно правилата и условията за участие в играта, подготвени от Организатора.  

8. Обща информация за наградите и победителите

8.1. Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или други награди. Организаторът може да изиска от печелившия да потвърди самоличността си. Самоличността на спечелилия участник се удостоверява с представяне на официален документ за самоличност. Организаторът запазва правото си да поиска предоставяне на фактурата, получена при покупката, с цел доказване на покупката.

8.2. При отказ от страна на спечелилия участник да потвърди самоличността си, Организаторът има право да откаже предаването на съответната наградата. Отпадането на спечелилия наградата, анулира ИГРАТА и няма да бъде извършено повторно теглене на печеливш.

8.3. Участниците в ИГРАТА са запознати с възможностите за спечелване на наградите и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградите, които те получават. Ако спечелилият ИГРАТА участник не е съгласен да заплати данъчните задължения свързани с наградата, това ще се счита за отказ от получаването на награда.

8.4. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на  ИГРАТА не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата. В случаите на извънредни (форсмажорни обстоятелства), върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати  ИГРАТА. Участниците трябва да бъдат информирани за това посредством публикуване на специално съобщение в електронната страница на Letique: www.letique.bg. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и пропуснати ползи. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с ИГРАТА на  „ОСТ УЕСТ“ ЕООД „Letique колело на късмета“ или прилагането на Правилата на ИГРАТА са финални и се отнасят до всички участници.

9. Други условия

Съгласието с Правилата на ИГРАТА е необходимо условие за участие в ИГРАТА. С предоставянето на своите данни при покупката на продукт по точка 5 в периода по точка 2 по-горе, всеки клиент безусловно приема да участва и напълно се съгласява с нейните правила.

10. Съхранение на Правилата

Правилата на ИГРАТА са достъпни в дигитален вариант в уебсайта на  „ОСТ УЕСТ“ ЕООД – letique.bg, в който се провежда ИГРАТА.

 11. Защита и съхранение на личните данни

С приемането на Правилата на ИГРАТА всеки участник изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани, съгласно Закона за защита на личните данни и разрешава на Организатора да използва събраните данни за целите на ИГРАТА: статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на новини и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като електронни пощи и др. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат за нуждите на Организатора. 

12. Публичност

С приемането на Правилата на ИГРАТА, всеки участник разрешава, ако бъде обявен за победител в ИГРАТА, името и фамилията му да бъдат обявени в електронната страница на  „ОСТ УЕСТ“ ЕООД: www.letique.bg, както и в други електронни или печатни медии, за което няма да изисква никакво заплащане или обезщетение.

13. Отказ от участие

Участниците в ИГРАТА могат да изискат отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в ИГРАТА във всеки един момент. За целта те трябва да изявят желанието си в електронно писмо на адрес: office@letique.bg. Писмената форма е задължителна. По този начин участникът се отказва от участие и занапред.

14. Решаване на оплаквания

Организатора отговаря за всички оплаквания от ИГРАТА. При постъпване на оплакване, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалият оплакването участник за това.

15. Правни спорове

15.1. Организаторът не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с ИГРАТА.

15.2. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в ИГРАТА, ще бъдат разрешавани извънсъдебно, по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да отнесат спора до институциите, които са компетентни да го разрешат, съгласно разпоредбите на българското законодателство.