Безплатна доставка при поръчка над 70лв.

Общи условия „Giveaway“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

1.1. Giveway кампаниите се организират от „ОСТ УЕСТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гp. София, ж.к. Младост 3, бл. 351, EИK 205608460, наречено за краткост по-долу “Организатор“.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

2.1. Периодът на участие в Томболата е от 13:00 часа на 30.05.2022 година до 23.59 часа на 14.06.2022 година.

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

3.2. В Томболата нямат право да участват:

3.2.1. лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години. Лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда;

3.2.2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

4.1. Tомбола с награди

За да бъде включен в томболата, участникът трябва:

– да последва и хареса Facebook страницата на Letique Bulgaria
– да хареса публикацията на играта
– да отбележи в коментар под публикацията на играта двама свои приятеля

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. Наградата представлява комплект Програма Проект „По-добро Аз“, включващ – достъп до 36 видео тренировки, електронна книга със здравословни рецепти, антицелулитен комплект със загряващ ефект и достъп до тайна Facebook група за мотивация и подкрепа. 

5.2. Броят на печелившите е трима участника

ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Тегленето на наградите в томболата ще се извърши на 10.06.2022 година чрез жребий, като от всички участници, спазили коректно условията за участие, на случаен принцип ще бъдат избрани 3 печеливши участника.

6.2. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.

ЧАСТ 7. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Имената на печелившия Участник ще бъдат обявени в коментар под публикацията на играта във Facebook на 10.06.2022 година.

7.2. В срок до 10 работни дни след обявяване на печелившия Участник, той трябва да се свърже с Организатора.

7.3. В случай, че някой от печелившите Участници не се свърже в срок с Организатора или не може да получи наградата и/или не са изпълнили условията на настоящите правила, правото да получат наградатите преминава върху първия (а впоследствие евентуално – върху следващия), изтеглен в Томболата резервен печеливш Участник. За резервните печеливши Участници важат същите условия и срокове за получаване на наградите.

7.4. Наградата се получава чрез доставка от куриерска фирма Еконт.

7.5. При получаване на награда печелившият Участник следва да представи лична карта/друг документ за самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият Участник.

ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:

а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник;

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи участието в Томболата, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

8.4. Организаторът има неотменимо право да прекрати Томболите по всяко време, обявявайки това на сайта си: www.letique.bg и във Facebook страницата си в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи, Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Томболата.

8.5. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не допусне до спечелване на наградите Участници, които не отговарят на описаните в настоящите правила условия за участие.

8.6. Организаторът се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се в Томболата Участник, в случай, че Участникът е изразил писмено това свое желание.

8.7. Организаторът не поема транспорни разходи, направени с цел получаване на наградата.

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

9.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Томболата се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Томболата единствено за следните цели: провеждане на Томболата, включително – определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите. Организаторът декларира и гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила.

10.2. С участието си в Томболата, Участниците дават изричното си съгласие: личните им данни да бъдат обработвани и администрирани от Организатора за целите и във връзка с провеждане на Томболата.

10.3. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Участник има право писмено да поиска от администратора на лични данни да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

ЧАСТ 11. ДРУГИ

11.1. Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила, които са публикувани на официалния уеб сайт на Организатора – www.letique.bg.

Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Фейсбук страницата на Организатора www.letique.bg. С участието си в Томболата участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.