Безплатна доставка при поръчка над 100лв.
  • 0

Нямате артикули в количката.

Общи условия на промоционална активност „Спечели антицелулитен комплект“

С настоящите правила и условия за участие (наричани за краткост „Правилата“) се обявява реда, начина за участие и условията за провеждане на наградната игра на Letique.bg – „Спечели антицелулитен комплект“ (наричана за краткост „ИГРАТА“).

1. Организатор на ИГРАТА

Организатор на ИГРАТА „Спечели антицелулитен комплект“ е „ОСТ УЕСТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 351, с ЕИК 205608460, наричано по-долу за краткост „Организатора”. Организаторът запазва правото си да поправя или променя Правилника, като обявява това предварително и публично.

2. Период на кампанията

ИГРАТА ще се проведе в периода от 02.11.2021 г. от 13:00 до 14.11.21 в 23:59 часа.

3. Териториален обхват на промоцията

ИГРАТА се организира и провежда на уеб сайта на Letique Bulgaria – https://www.letique.bg/giveaway-2021/.


4. Право на участие в Играта

Право на участие в ИГРАТА имат всички пълнолетни физически лица, живеещи на територията на Република България.

Участието в ИГРАТА на „ОСТ УЕСТ“ ЕООД не е обвързано с покупка.

Служителите на „ОСТ УЕСТ“ ЕООД или техните роднини, както и лицата, свързани с организирането на играта или свързани с тях лица, нямат право да вземат участие в ИГРАТА. 

5. Правила за участие и начини за включване в ИГРАТА

5.1. Всяко физическо лице на възраст над 18 години автоматично става участник в ИГРАТА, ако:

  • се регистрира за получаване на имейл бюлетин от Letique Bulgaria на следната страница – https://www.letique.bg/giveaway-2021/.

6.3. Всеки участник има право да участва само веднъж в рамките на кампанията.

6.4. Определяне на печелившите участници

  • Печелившите участници в играта са общо петима.
  • Печелившите участници ще бъдат определени на томболен принцип.
  • Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез имейл на предоставения от тях имейл адрес.
  • Общият брой на раздадени награди е 5 бр. антицелулитни комплекта – всеки с включени с 2 до 3 продукта.
  • В случай на невъзможност на Организатора да се свърже с печелившите участници в срок от 10 работни, се теглят резервни петима участници, които получават наградите.

6.4. Наградите, които печеливш участник може да получи в играта са:

  • 2 бр. моделиращ антицелулитен комплект;
  • 2 бр. антицелулитен комплект Supreme Flame & Cherry;
  • 1 бр. загряващ антицелулитен комплект.

6.5. Наградите не се заменят за други награди или за левовата им равностойност.

6.6. Наградите ще бъдат изпратени на печелившите участници чрез куриерска фирма за сметка на Организатора.

7. Обща информация за наградите и победителите

7.1. Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или други награди. Организаторът може да изиска от печелившия да потвърди самоличността си. Самоличността на спечелилия участник се удостоверява с представяне на официален документ за самоличност.

7.2. При отказ от страна на спечелилия участник да потвърди самоличността си, Организаторът има право да откаже предаването на съответната наградата. Отпадането на спечелилия наградата, анулира ИГРАТА и няма да бъде извършено повторно теглене на печеливш.

7.3. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на  ИГРАТА не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата. В случаите на извънредни (форсмажорни обстоятелства), върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати ИГРАТА. Участниците трябва да бъдат информирани за това посредством публикуване на специално съобщение в електронната страница на Letique: www.letique.bg. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и пропуснати ползи. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с ИГРАТА на  „ОСТ УЕСТ“ ЕООД „Спечели антицелулитен комплект“ или прилагането на Правилата на ИГРАТА са финални и се отнасят до всички участници.

9. Други условия

Съгласието с Правилата на ИГРАТА е необходимо условие за участие в ИГРАТА. С участието си в играта, всеки участник безусловно приема да участва и напълно се съгласява с нейните правила.

10. Съхранение на Правилата 4

Правилата на ИГРАТА са достъпни в дигитален вариант в уебсайта на  „ОСТ УЕСТ“ ЕООД – letique.bg.

 11. Защита и съхранение на личните данни

С приемането на Правилата на ИГРАТА всеки участник изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани, съгласно Закона за защита на личните данни и разрешава на Организатора да използва събраните данни за целите на ИГРАТА: статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на новини и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като електронни пощи и др. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат за нуждите на Организатора. 

12. Публичност

С приемането на Правилата на ИГРАТА, всеки участник разрешава, ако бъде обявен за победител в ИГРАТА, името и фамилията му да бъдат обявени в електронната страница на  „ОСТ УЕСТ“ ЕООД: www.letique.bg, както и в други електронни или печатни медии, за което няма да изисква никакво заплащане или обезщетение.

13. Отказ от участие

Участниците в ИГРАТА могат да изискат отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в ИГРАТА във всеки един момент. За целта те трябва да изявят желанието си в електронно писмо на адрес: office@letique.bg. Писмената форма е задължителна. По този начин участникът се отказва от участие и занапред.

14. Решаване на оплаквания

Организатора отговаря за всички оплаквания от ИГРАТА. При постъпване на оплакване, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалият оплакването участник за това.

15. Правни спорове

15.1. Организаторът не носи отговорност и не следва да бъде въвлечен в никакви правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с ИГРАТА.

15.2. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в ИГРАТА, ще бъдат разрешавани извънсъдебно, по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да отнесат спора до институциите, които са компетентни да го разрешат, съгласно разпоредбите на българското законодателство.